Embriyoloji

 

IVF (IN VITRO FERTILIZASYON) NEDİR?

In Vitro Fertilizasyon (IVF) tedavisi, bir yardımcı üreme teknolojisi (ÜYTE) şeklidir. Tüp bebek tedavisi sırasında bir kadının yumurtaları, vücudun dışında steril laboratuvar ortamında eşinin spermiyle birleştirilir, embriyo oluştuktan sonra rahim içine aktarılır. IVF / ICSI tedavisi, kadın hastadan alınan, yumurta toplama işlemi sonrası laboratuvar prosedürlerine göre en iyi kalitede sperm ile en iyi kalitede yumurtaların birleştirilmesidir. Bu yöntem, kadınlar ve eşleri doğal yollarla gebe kalmakta zorlandıklarında ve genellikle diğer yöntemler
denendikten sonra kullanılır.

DOĞAL SİKLUS

Doğal siklus, konvansiyonel veya uyarılmış IVF’e benzer, ancak yumurtalıkları çoklu yumurta üretmeye teşvik etmek için ilaç kullanımı olmadan yapılan bir tedavidir. Bazen yumurtlamayı önlemek için az miktarda ilaç kullanılır. Baskın folikülün büyümesini izlemek için hastalar transvajinal ultrasonlar ve kan çalışması, özellikle Estradiol (E2) ile doğal bir döngüde izlenir. Yumurta alımı, dominant folikülün yaklaşık 18 mm olan uygun bir boyutta olduğu tespit edildiğinde gerçekleştirilir. Alınan yumurta daha sonra geleneksel IVF ile aynı şekilde laboratuvarda ICSI sayesinde döllenir. Bir embriyo üretilir ve gelişmeye devam ederse, tekrar geleneksel IVF ile aynı şekilde uterusa transferi yapılır.

Yumurta Toplama- OPU

Yumurta toplama işleminde, hafif anestezi altındaki hastadan, vajinal yoldan aspire edilen (foliküle iğne ile girilip çekilen) folikül sıvılarının içerisindeki oositlerin (yumurta hücreleri) steril çalışma kabini içerisindeki mikroskop altında toplanmasıdır. Laboratuvara gelen oositler, vücut ısısında kalacak şeklide toplanır ve kültür sıvılarının içerisine alınarak etrafındaki hücrelerin ayrılmasını sağlayacak denüdasyon işlemine kadar 4 saat bekletilir. Yumurta toplanan ve o güne kadar ultrason ile büyümeleri gözlenen foliküllerin tümünün içinden yumurta hücresi çıkmayabilir. Takipler esnasında hastaya belirtilen folikül sayısı ile laboratuvarda toplanan yumurta sayısı arasındaki farklılıklar bundan kaynaklanmaktadır.

Denudasyon (Yumurta Hazırlığı):

OPU işleminde toplanan yumurtalar COC olarak tanımlanan, yumurtanın gelişim aşamasında ve fertilizasyona kadarki süreçte gelişimini ve canlılığını destekleyen binlerce kümülüs hücresi ile çevrilidir. Eğer mikroenjeksiyon (ICSI) planlanıyor ise, olgun yumurtaların ve yumurta kalitelerinin tanımlanabilmesi için kümülüs hücreleri denudasyon olarak tanımlanan bir işlem ile yumurtadan ayrılır. Yapılan mikroskobik değerlendirmede olgun ve olgun olmayan yumurtalar tespit edilerek, mikroenjeksiyon işlemine kadar bekletilecekleri kültür sıvılarına alınır ve gerekli ortam koşullarını sağlayan inkübatörlere kaldırılır. Toplanan yumurtalardan sadece olgunluğunu tamamlamış (Metafaz 2 – M2) hücrelere işlem uygulanır. Bu nedenle her toplanan yumurta hücresine işlem yapılamamaktadır.

SPERM HAZIRLIĞI

Ejakülattaki sperm hücresi seminal plazmadan hızlı ve etkin bir şekilde uzaklaştırılması açısından sperm hazırlama yöntemleri büyük önem taşır. Spermatozoanın seminal plasmadan uzaklaşması, kapasitasyon ve fertilizasyon için gerekli akrozomal reaksiyonun başlaması için ön koşuldur. Spermatazoonun uzun süre seminal plazmaya maruz kalması, hareketliiği ve canlılığı olumsuız şekilde etkilemek ve DNA fragmantasyon miktarını da anlamlı derecede artırmaktadır. Bu nedenle sperm hücrelerinin seminal plasmadan bir an önce arındırılması tüp bebek tedavisi başarısında önemlidir. Sperm yıkama yöntemi temel olarak şu prensipleri sağlamalıdır;
– Hareketli spermler mümkün olduğunca fazla izole edilmeli,
– Sperm hücrelerinin fizyolojisini bozacak zararlar verilmemeli,
– Ölü hücreleri, hareketsiz sperm hücrelerini, bakterileri ve lökositleri ortamdan uzaklaştırmalı,
– Dekapasitasyon faktörleri veya ROS gibi toksik ve bioaktif maddeler ortamdan uzaklaştırmalı,

SPERM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
Swim-up (Spermin Hareketliliğine Dayalı Yöntem) Yönteminin en önemli ön koşulunun sayı ve hareketlilik olduğu her zaman dikkate alınmalıdır. Bu uygulamada progressif motiliteye sahip spermatozoaların yıkanmış peletten ayrılıp, taze kültür mediumuna yüzmesi sağlanır. Örnekte total progresif (ileri hareketli) sperm sayısı arttıkca inkübasyon (yüzdürme) süresi azalır.

Dansite-Gradient (Yoğunluk ve Hareketliliğine Bağlı Yöntem)

Dansite gradient yöntemi, spermin yoğunluğuna ve hareketliliğine bağlı ayrıştırma yapan bir yöntemdir. Tüm ejakülat örneklerinde uygulanabilmekle beraber, özellikle TESE, düşük motiliteli ve ŞOAT (şiddetli oligoastenoteratozoospermi) vakalarının örneklerinde de başarılı ve etkin bir şekilde uygulanabilmektedir. Bu yöntem sayesinde hareketli ve morfolojik olarak normal olan spermatozoalar santrifüj sonrası gradienti oluşturan partiküllerin arasından kolaylıkla geçebilmekte ve pellet olarak tüpün dibinde toplanmaktadır.

MiKRO ÇİP

Mikro çip, IVF’de bir yumurtayı döllemek için iyi kalitede genetiğe sahip spermi seçmek için kullanılan benzersiz bir cihazdır. Mikroçip teknolojisi, günümüzde tüp bebek tedavilerinde kabul görmüş sperm seçim yöntemlerindendir. Mikroçip diğer sperm seçim yöntemleri ile kıyaslandığında normal fizyolojiyi taklit etmesi nedeniyle daha doğal bir yöntemdir. Özel bir solüsyon içerisindeki mikro kanalcıklar yumurtayı döllemek için en kaliteli spermleri seçmeye el verişli doğala yakın bir ortamdır. Mikroçip yöntemi ile en sağlıklı ve kaliteli spermlerin güçsüz spermlerden ayırt edilmesi sağlanır. Mikroçipler mikro kanalcıklardan meydana gelir. Mikro kanallar da iyi kalitedeki
spermlerin seçimine yardım eder. Bu yöntem ile sağlıklı olmayan, DNA’sı hasar görmüş spermler bir bölümde toplanır.
Diğer bölümde ise, kaliteli ve hasarsız olan sağlıklı spermler mikro kanallardan geçerek sanki doğal ortamda yumurtaya ulaşmak için
yarışır gibi bir çok engelden geçerek toplanır. Dolayısı ile sağlıklı spermlerden oluşturulan embriyolarla daha yüksek gebelik sonuçları
elde edilmiş olur.

Mikroçip Avantajları

Mikro çip yöntemi ile yapılan çalışmalarda  başarı oranının yüksek olduğu öngörülmektedir. Bu yöntemde mikro akışkan çipler sayesinde spermler içerisinden en kaliteli ve DNA’sı en sağlıklı olan sperm seçiliyor. DNA’sında küçük bir hasar bulunsa dahi spermler kalitesiz olarak ayrılıyor ve kaliteli spermlerin toplandığı kanala geçişine izin verilmiyor. Bu şekilde döllenme için en uygun spermin
seçilme olasılığı artıyor.

Bizden haber almak isterseniz lütfen email adresinizi yazın ve abone olun.
Telefon İle Arayın WhatsApp İletişim Hattı