Sperm bulunmasında kullanılan cerrahi yöntemler.

 

Sperm bulunmasında kullanılan cerrahi yöntemler.

Mikro-TESE (Mikroskobik Testis Sperm Ekstraksiyonu):

Mikro-TESE spermin doğrudan testislerden mikrocerrahi olarak alınmasıdır. Bu yöntem spermin yokluğundan (azoospermi – sperm üretiminin çok düşük veya hiç olmaması nedeniyle sperm yokluğu) kaynaklanan erkek kısırlığında kullanılmaktadır.

PESA (Perkütan Epididim Sperm Aspirasyonu):

Bu aynı iğne ve şırınga tekniğini içerir ancak iğne doğrudan epididim içine yerleştirilir.

Hİ YÖNTEMLERTESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu):

Bu yöntem bir şırıngaya takılı iğnenin, testislerin içinde bulunduğu kesenin (skrotum) içine geçirilmesini ve testis içindeki sıvısının enjektör yardımıyla aspire edilmesi yöntemidi

PERC BİYOPSİSİ:

Testisin perkütan biyopsisi. Bu, TESA’ya benzerdir ancak daha büyük bir iğne kullanılır ve genellikle daha fazla sayıda sperm alır.

TESE: 

Bu, skrotumun açılmasını ve testisin birkaç  bölgesinden büyük miktarda testis dokusunun alınmasını içerir. Sperm daha sonra, ayrı ayrı spermİ tanımlamak için bir mikroskop kullanılarak alınır. Hangi yöntemin kullanıldığı, erkeğin eşindeki problemin niteliğine bağlıdır ve ilk önce dikkatle araştırılması gerekir.

MESA:

Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu, epididimisin tübüllerini tam olarak konumlandırmak için bir ameliyat mikroskobu kullanılarak yapılan açık bir cerrahi sperm alma prosedürüdür, çok sayıda spermin çıkarılmasını sağlar.

ENDOMETRİAL RESEPTİVİTE ANALİZİ (ERA)

ERA, endometriyumun (Rahim içi dokusu) Embriyo transferi için en uygun zamanı göstererek, ba?arılı bir transplantasyonu sağlayan bir testtir. ERA İmplantasyon pencerisini hesaplayarak Endometriyumun en alıcı zamanlamasını gösteren genetik bir testtir.

ERA ÖRNEKLERİ NASIL ALINIR? 

Bu analizi gerçekle?tirmek için kadınların doğal döngülerinde endometriyumun alıcılık fazında veya Horman Replasman Tedavisi ile ayarlanmı? alıcılık dönemlerinde kadınlardan endometrial biyopsi ile alınır.

CO – KÜLTÜR

Co – Kültür, İmplantasyon kalitesini geli?tiren bir prosedürdür. Kültür geli?tirmek için Endometrial hücreler doktorunuz tarafından alınır, çoğaltılarak geli?tirilir ve daha sonra kullanılmak üzere dondurularak saklanır. Endometrial Co -Kültür birden fazla ba?arısız IVF siklusuna sahip olan veya daha önce dü?ük embriyo kalitesine sahip hastalar dahil, bazı durumlarda IVF’ye etkili bir destektir.

BLASTOKİST TRANSFERİ

Yumurtanın sperm ile döllendikten 5 gün sonra geli?erek olgunla?tığı iki farklı hücre biçimine sahip olduğu embriyoya Blastokist adı verilir. Yüzey hücrelerine trofektroderm denir ve sonunda plasenta ve iç hücreler haline gelir, “İç hücre kütlesi” terimi ise daha sonra fetus haline gelecektir. Sağlıklı bir transfer için Blastokist kabuğundan ( zona pellucida’dan ) çıkarılarak, 5. gün uterusa transfer edilerek implantasyon sağlanır. Doğal olarak sağlanan gebeliklerden bilinene göre döllenen yumurta fallop tüplerinde birkaç gün devam eden yoculuğunda bölünerek geli?ir ve 4. Gün sonunda uterusa gelerek endometriyuma implante olur. Doğal döngüye en yakın embriyo transfer biçimidir.

PREIMPLANTASYON GENETIK TANI (PGT)

Bu yöntem ailelerinde kalıtsal bir hastalığı olan hastalarımızın, bu hastalıkları için IVF yoluyla oluşturulan embriyoların kromozomlarını (genetik materyal) kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir.

PGT incelenecek kromozomlar;

FISH prosedürü ile 13, 15, 16, 17,18, 21, 22, X ve Y kromozomlarını taramak ve bu kromozomlarda varolan genetik düzensizlikleritespit etmek için kullanılmaktadır.

PGT’nin kullanıldığı en yaygın tek gen hastalıkları:

Kistik Fibrozis
Tay-Sachs hastalığı
Spinal müsküler atrofi (SMA)
Hemofili
Orak hücre hastalığı
Duchennes müsküler distrofisi
ve benzerleri…

Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH) Dizisi

Bu tarama embriyodaki tüm kromozomları tarayan ve böylece anormal olanların atılabildiği bir testtir. Bu testi, hangi embriyoların daha sağlıklı olduğunu ve hamilelik yaratma şansının en yüksek olduğunu belirlemek için kullanıyoruz. Düşük yapmanın en büyük nedeni anormal kromozomlardır ve embriyoların incelenmesinde CGH’yi kullanmak risk faktörlerini tanımlamaktır.

If you want to hear from us, please write your email address and subscribe.
Telefon İle Arayın WhatsApp Communication Line